กิจกรรมสภากาแฟสัญจร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

30/12/2564 10:43:10น. 88
กิจกรรมสภากาแฟสัญจร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรมสภากาแฟสัญจร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนรองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ เข้าร่วมพร้อมคณะผู้บริหาร ในกิจกรรมสภากาแฟสัญจรคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมีคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายในการผลิตทันตบุคลากรที่มีทักษะด้านวิชาการ พร้อมรับใช้สังคมและชุมชน สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ก้าวสู่ความสากล ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ ได้มาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลง และเป็นศูนย์ในการให้บริการทางทันตสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีความเป็นได้รับการยอมรับระดับอาเซียนและนานาชาติ ทำการศึกษาวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ทางทันตแพทยศาสตร์ และสาธารณสุข พร้อมกับทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และช่วงสุดท้ายได้นำเยี่ยมชมความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
30/12/2564 10:43:10น. 88
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรมสภากาแฟสัญจร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

#สภากาแฟสัญจร #คณะทันตแพทยศาสตร์
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน