คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2565 สาขาวิชากายภาพบำบัด

17/1/2565 9:30:42น. 1235
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สาขากายภาพบำบัด

          เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม พ.ศ. 2565 สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  ได้ดำเนิน โครงการประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2565 กายภาพบำบัด ม.พะเยา เรื่อง Intermediate care and the role of physical therapists  ผ่านระบบ Zoom Webinar โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางกายภาพบำบัดเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง หรือ Intermediate care ในผู้ป่วยทางระบบประสาทให้เข้าถึงบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักกายภาพบำบัดสามารถดูแลประชาชนในเขตที่รับผิดชอบให้มีสุขภาวะที่ดีต่อไป โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายแพทย์จาตุรนต์ บุญพิทักษ์ นายแพทย์อรัญ รัตนพล แพทย์เวชศาสตร๋ฟื้นฟู โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.สมพร สังขรัตน์ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ กภ. ณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีนักกายภาพบำบัดสนใจเข้าร่วมประชุมทางวิชาการจำนวน 150 คน   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายจักรพันธ์ ฮ่องลึก   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
17/1/2565 9:30:42น. 1235
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2565 สาขาวิชากายภาพบำบัด

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสหเวชศาสตร์ #สาขากายภาพบำบัด #AHS #PT #UP #ASH
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน