The Winter Camps : Harvesting Democracy ค่ายฤดูหนาว เก็บเกี่ยวประชาธิปไตย โดย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิฮันส์ไซเดล ประเทศไทย

18/1/2565 11:04:29น. 102
Harvesting Democracy

เมื่อวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับ มูลนิธิฮันส์ไซเดล ประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดโครงการ The Winter Camps : Harvesting Democracy ค่ายฤดูหนาว เก็บเกี่ยวประชาธิปไตย โดยมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบของค่ายเยาวชน โดยมีเยาวชนอายุระหว่าง 15-20 ปี จำนวน 30คน จากทั่วประเทศเข้าร่วม เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักในความสำคัญของประชาธิปไตย ความเป็นพลเมือง สร้างเพิ่มทักษะกระบวนการต่าง ๆ ในการเป็นพลเมืองและภาวะความเป็นผู้นำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชน และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ ทั้งนี้ ได้มีคณาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฮันส์ไซเดล ประเทศไทย ร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจตลอดทั้งกิจกรรม


โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบการจัดค่ายเยาวชน จำนวน 3 วัน 2 คืนโดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อกว่าจะเป็นพลเมือง และประชาธิปไตยคืออะไร กิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองผ่านเกม กิจกรรมส่งเสริมการพูด BarCamps และกิจกรรมการเดินสำรวจ Democracy in Daily Life พร้อมความรู้และความสนุกสนานมากมาย ร่วมกับน้อง ๆ 30 ชีวิตจากทั่วประเทศ ที่เข้ามาร่วมเรียนรู้ประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองร่วมกัน


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สุภาภรณ์ โต๊ะน้อย   
ข้อมูล/ข่าว :    ปภาวิน ปินทะยา   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
18/1/2565 11:04:29น. 102
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


The Winter Camps : Harvesting Democracy ค่ายฤดูหนาว เก็บเกี่ยวประชาธิปไตย โดย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิฮันส์ไซเดล ประเทศไทย

# Harvesting Democracy #ค่ายฤดูหนาว # Camps #Winter #มูลนิธิฮันส์ไซเดล #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
#sdg1 #sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน