การฝึกปฎิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ

27/1/2565 17:32:24น. 532
#หลักสูตรใหม่ #New #รับสมัครเข้าศึกษา #การจัดการการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการ #ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต #ศิลปศาตรมหาบัณฑิต #วิทยาลัยการจัดการ #มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 22 พ.ย. - 14 ธ.ค. 2564 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศึกษา ที่โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ราย ได้แก่
1. นายยุทธศักดิ์ ภูผาอารักษ์ รหัสนิสิต 63160220
2. นางสาวอังศุมารินทร์ อังสนันท์ รหัสนิสิต 63160242
3. นางสาวเยาวเรศ สิงห์ทอง รหัสนิสิต 63160309
4. นางสาวสุมลรัตน์ เหล่าอยู่คง รหัสนิสิต 63160310
5. นางกฤติยาณี ชนะเคน รหัสนิสิต 63160376
โดยมีผู้บริหารพี่เลี้ยง คือ ดร.ปนัดดา วงค์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิรัช ภู่เล็ก นางสาวรจนา พวงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้ให้การฝึก และมีการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศึกษา โดย รศ.ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค์ และ ดร.ธารินทร์ รสานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
27/1/2565 17:32:24น. 532
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน