ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

28/3/2565 15:22:21น. 114
ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 28 มีนาคม 2565 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ณ วิทยาเขตเชียงราย เพื่อพบปะ พูดคุย ติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และหารือแนวทางในการบริหารงานร่วมกัน
ในการนี้ ผู้อำนวยการ วิทยาเขตเชียงราย ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบของวีดิทัศน์ ซึ่งมีเนื้อหา ดังนี้

การบริหารงานของวิทยาเขตเชียงรายยึดค่านิยมและแนวคิดหลักในการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ทั้ง 11 ข้อได้แก่
1. มุมมองในเชิงระบบ
2. การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์
3. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า
4. การให้ความสำคัญกับบุคลากร
5. การเรียนรู้ระดับองค์กร และความคล่องตัว
6. การมุ่งเน้นความสำเร็จ
7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
9. การทำประโยชน์ให้สังคม
10. จริยธรรมและความโปร่งใสและ
11. การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์
ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. งานวิชาการ เปิดสอน 3 หลักสูตร มีนิสิตรวม 117 คน และมีนิสิตสำเร็จการศึกษารวม 61 คน
2. งานบริหารทั่วไป เปิดให้บริการเช่าสถานที่และห้องพัก โดยมีรายได้รวมตลอดปี 207,625 บาท
3. งานแผนงาน รับผิดชอบการทำแผนต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้แก่ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รวมถึงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หรือ (ITA) ซึ่งได้รับรางวัลในระดับ A ด้วยคะแนน (90.95) ซึ่งสูงกว่าผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้ระดับ A ด้วยคะแนน (86.33) และพัฒนาสารสนเทศการสื่อสารเพื่อสนับสนุนงานวิชาการโดยได้พัฒนาห้อง Media Production Learning Space เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนิสิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ที่กำหนดให้นิสิตสร้างนวัตกรรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายกับสังคมและชุมชนในด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และงานบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ โดยสร้างระบบแจ้งเตือนกิจกรรมของวิทยาเขตผ่าน Line กลุ่ม เพื่อสื่อสารให้ทุกคนได้ข้อมูลตรงกัน สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็วและทันเวลา
นอกจากนี้ วิทยาเขตเชียงรายและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และหารือแนวทางในการบริหารงานร่วมกัน เช่น การเปิดหลักสูตรปริญญา หลักสูตรอบรมระยะสั้น การบูรณาการทำงานร่วมกันของคณะต่าง ๆ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุแบบครบวงจร การบริการเช่าสถานที่และห้องพัก การส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม อีกด้วย
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
28/3/2565 15:22:21น. 114
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

#อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา # คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา #สภากาแฟ #วิทยาเขตเชียงราย
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน