“ Phayao Cultural Space ” ครั้งที่ ๑ ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และยกระดับเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมของชุมชนระเบียงกว๊านพะเยา

2/5/2565 16:25:02น. 100
“ Phayao Cultural Space ” ครั้งที่ ๑ ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และยกระดับเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมของชุมชนระเบียงกว๊านพะเยา
“Phayao Cultural Space ” ครั้งที่ ๑ ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
และยกระดับเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมของชุมชนระเบียงกว๊านพะเยา
                     มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ เป็นเป้าหมายหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดพะเยา ตามแนวทางพัฒนาของ Area Based University โดยมี         การบูรณาการร่วมกับ การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (Reinventing University) มหาวิทยาลัยพะเยา กองกิจการนิสิต ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดทำโครงการ Phayao Cultural Space ขึ้น เพื่อสร้างพื้นที่วัฒนธรรมในชุมชนของจังหวัดพะเยา ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้และจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน พัฒนาต่อยอดตามแนวทางของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในจังหวัดพะเยา และการพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืน
                     เมื่อวันที่ วันที่ ๓๐ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยา  จัดโครงการ “มหาวิทยาลัยพะเยาขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และยกระดับเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมของชุมชนระเบียงกว๊านพะเยา” ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย เครือข่ายมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ จำนวน ๗ มหาวิทยาลัย ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมรับฟังผลงานดำเนินงาน โครงการมหาวิทยาลัยพะเยาขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ฯ ภูมิหลัง ระยะที่ ๓ “ฟื้นใจคน ค้นหาบ้าน ย่าน เวียง ระเบียงกว๊านพะเยา” ระยะที่ ๒ “ระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา” และระยะที่ ๓ “มหา-ประชา-รัฐ” ผ่านระบบและกลไกพัฒนา 5G ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย และในช่วงเย็นร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่นพะเยากับกลุ่มวิสาหกิจระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้บริหารโครงการร่วมกับวิสาหกิจชุมชนระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา กล่าวถึงผลการดำเนินงานและแนวทางในการพัฒนาในอนาคต โดยมีตัวแทนประชาคมกาดหล่ายต้า นางลำดวน ฝีปากดี นำเสนอข้อมูลการพัฒนาย่านเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ พร้อมนำชมนิทรรศการฝ้ายท้องถิ่นภาคเหนือ และพาเดินเยี่ยมชมบริเวณพื้นที่ชุมชน และรับประทานอาหารเย็น ณ กาดหล่ายต้า วิสาหกิจชุมชนระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา
และเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เครือข่ายมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเรียนรู้พื้นที่วัฒนธรรม และสัมผัสวิถีกว๊านพะเยา เรียนรู้พื้นที่วัฒนธรรม และสัมผัสวิถีกว๊านพะเยา ตักบาตรข้าวเหนียว กิจกรรมลงเรือไปสักการะหลวงพ่อศิลา วัดติโลกอาราม เรียนรู้คติจักรวาลของเมืองพะเยา และรับฟังแนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ท่าเรือกับโบราณสถานให้เป็นพื้นที่วัฒนธรรม เดินชมตลาดระเบียงสุข ตลาดอาหารเช้าริมกว๊านพะเยา ร่วมพิธีเปิดพื้นที่วัฒนธรรม Phayao Cultural Space “ร้านนิทานบ้านต้นไม้” เรียนรู้ G4 Innovative Cultural Mapping ยกระดับแผนที่วัฒนธรรมเพื่อใช้ประโยชน์ และ G5 Online, New Media ระบบสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรม Workshop งานหัตถศิลป์พื้นบ้าน ชมสินค้า OTOP กาดระเบียงบ้าน กาดต้นไม้ราชวงศ์ และ check-in @Street Arts และร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบการวัฒนธรรมใหม่ ที่ผ่านหลักสูตร Design Thinking และยกระดับให้เป็น Cultural Start Up (G2) เรียนรู้พื้นที่วัฒนธรรม และสัมผัสวิถีกว๊านพะเยาและช่วงสุดท้ายร่วมรับประทาน อาหารเย็น “ขันโตกเงินล้าน” ธุรกิจชุมชนวัดศรีโคมคำ ณ วัดอนาลโยทิพยาราม
                     โครงการ Phayao Cultural Space จัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ในการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมไปถึงการสร้างพื้นที่วัฒนธรรมในชุมชนของจังหวัดพะเยา ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ (Cultural learning Space) ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และเครือข่ายชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมในชุมชนที่มีคุณค่า มาพัฒนาต่อยอดตามแนวทางของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในจังหวัดพะเยาต่อไป


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์/พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
2/5/2565 16:25:02น. 100
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


“ Phayao Cultural Space ” ครั้งที่ ๑ ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และยกระดับเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมของชุมชนระเบียงกว๊านพะเยา

#ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และยกระดับเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมของชุมชนระเบียงกว๊านพะเยา # มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg8 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน