คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบสำหรับอาจารย์เพื่อถ่ายทอดและให้คำปรึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี(Train the trainer) รุ่นที่ 4

14/6/2565 10:26:44น. 472
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

          เมื่อวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.กภ.สุดารัตน์  สังฆมณี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและความเป็นสากล พร้อมด้วยดร.ทนพ.สิทธิพร  สุวรรณมิตร  รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและตัวแทนคณาจารย์ จำนวน 5 คน  เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบสำหรับอาจารย์เพื่อถ่ายทอดและให้คำปรึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา (Train the trainer) รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           โดยโครงการมีการบรรยายเรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน และอาจารย์นวพร เกษสุวรรณ รวมทั้งแนวทางการประเมินกิจกรรมการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) กิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมที่ได้จากกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Pitching) บทบาทหน้าที่ของ Coach ประจำหลักสูตร และกิจกรรม Workshop การพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบสำหรับ Coach ประจำหลักสูตร โดยทีมวิทยากรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการบรรยายแนวทางการประเมินทักษะผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 5C+ โดย ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย และอาจารย์นวพร เกษสุวรรณ และบทบาทของ Team Coach ในรายวิชาสุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิตสำหรับนิสิต ปีการศึกษา 2565 โดย ผศ.ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี ซึ่งตัวแทนคณาจารย์ของคณะที่เข้าร่วมโครงการจะได้นำความรู้ไปถ่ายทอดและให้คำปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว และ อ.นวพร เกษสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
14/6/2565 10:26:44น. 472
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบสำหรับอาจารย์เพื่อถ่ายทอดและให้คำปรึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี(Train the trainer) รุ่นที่ 4

#คณะสหเวชศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #MT #PT #สาขาเทคนิคการแพทย์ #สาขากายภาพบำบัด #AHS
#sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน