คณะ ICT ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของพี่น้องราษฏรพื้นที่สูง ซักถามความต้องการและรับทราบปัญหาของการกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านบนพื้นที่ราบสูง

23/6/2565 18:07:31น. 295
 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการของพี่น้องราษฏรพื้นที่สูง
           เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่อำเภอปง และอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามความก้าวหน้าของพี่น้องราษฏรพื้นที่สูง ณ กลุ่มแปรรูปผ้าปักชาวเขาบ้านประชาภักดี ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ และกลุ่มแปรรูปผ้าปักชาวเขาบ้านสิบสองพัฒนา ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ดร.นภา ราชตา ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล, ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ, อาจารย์สุพรรณ์ ทองเพชร และอาจารย์พิพัฒน์พงษ์ แซ่ฟู อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล เพื่อเป้าหมายโครงการ 1 นวัตกรรม 1 ชุมชนของคณะ
           หลังจากทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่น และการสร้าง Content สินค้าเพื่อการขายออนไลน์ไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งจากการลงพื้นที่และได้พูดคุยกับชาวบ้านจากพื้นที่ราบสูงในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการในการหาช่องทางการตลาด เพื่อกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของพื้นที่ราบสูงให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างรายได้และสานต่ออัตลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่


       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
23/6/2565 18:07:31น. 295
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน