คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ”

29/6/2565 16:15:56น. 41
คณะนิติศาสตร์
เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 นายนทีสุทธิ์ อุทธิยา บุคลากร พร้อมด้วย นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ” ในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนพิธี” ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโดย กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา งานประชุมและพิธีการ โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม การจัดงานพิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสม อันก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน และเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของชาติให้มั่นคง
facebooktwitterline


ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
29/6/2565 16:15:56น. 41
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ”#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน