กิจกรรม สภากาแฟสัญจร กองการเจ้าหน้าที่ และกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา

30/6/2565 22:44:42น. 365
กิจกรรม สภากาแฟสัญจร  กองการเจ้าหน้าที่ และกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา
กิจกรรม สภากาแฟสัญจร
กองการเจ้าหน้าที่ และกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา
                     กิจกรรมสภากาแฟสัญจร มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกับ ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานและบุคลากร เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามพันธกิจ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยน รับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการบริหารงานภายในองค์กร
                     เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พบปะบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ กองบริหารงานวิจัย เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน เป้าหมายและแนวทางในการดำเนินงาน โดยมี ผู้อำนวยการและหัวหน้างานให้การต้อนรับ ณ ร้าน Happy Garden Coffee
                    ทั้งนี้ ผู้อำนวยกองการเจ้าหน้าที่ นายสมบท เหล็กสิงห์ นำเสนอวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน คือ การสร้างความเป็นเลิศด้านการบริหารงานบุคคลด้วยนวัตกรรมเพื่อความก้าวหน้าของบุคลากร และผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย นางสาวอัญชลี เทียมคีรี นำเสนอวิสัยทัศน์ เป้าหมายในการมุ่งส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล โดยทั้ง ๒ หน่วยงาน นำเสนอข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมไปถึงกิจกรรมโครงการ โครงสร้างองค์กร เป้าหมายในการดำเนินงานตามหลักการส่งเสริมคุณธรรมและธรรมาภิบาล ในช่วงท้าย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กล่าวชื่นชม พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทุกคน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในองค์กร ที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
30/6/2565 22:44:42น. 365
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน