คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ และคณะ ในโอกาสได้รับการเผยแพร่บทความปริทัศน์ในวารสารระดับนานาชาติ Top 10%

4/7/2565 11:56:33น. 1253
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ และคณะ ในโอกาสได้รับการเผยแพร่บทความปริทัศน์ในวารสารระดับนานาชาติ Top 10%
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ าจารย์ศราวุฒิ แสงคำ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ อ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่งคง ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสได้รับการเผยแพร่บทความปริทัศน์ (Review articleในวารสารระดับนานาชาติMarine Pollution Bulletin เรื่อง A review on microplastics and nanoplastics in the environment: Their occurrence, exposure routes, toxic studies, and potential effects on human health ซึ่งวารสารอยู่ในฐานข้อมูล ISI(Web of Science)/Scopus โดยวารสารจัดอยู่ในคลอไทล์ JCR QuartileQ1/SJR Quartile: Q1Impact Factor: 7.001 และเป็นวารสารจัดอยู่ในกลุ่มอันดับสูงสุดร้อยละสิบ (Top 10%) ของสาขา Aquatic Science, Oceanography และ Pollution

 

Facebook:https://www.facebook.com/EnvironmentalHealth.PH.UP

Twitter: @EnviHealthUPTH  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   
ข้อมูล/ข่าว :    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
4/7/2565 11:56:33น. 1253
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน