คณะ ICT รายงานผลการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ ประเภท Degree โดยสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ให้กับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากกระทรวงการอุดมศึกษา

6/7/2565 9:43:09น. 292
ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวิษ แสนโภชน์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ อาจารย์ณัฐพล หาญสมุทร อาจารย์ประจำสาขาฯ ร่วมรายงานผลการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ ประเภท Degree ณ ห้องประชุม Active Learning อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา
          โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา นายดนุช ตันเทอดทิตย์ ประธานอนุกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร และคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4,0 และรับฟังการรายงานผลการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ ของมหาวิทยาลัย ประเภท Non-Degree และประเภท Degreeทางด้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ผู้บริหาร และคณาจารย์ให้การต้อนรับฯสำหรับโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เป็นโครงการที่สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
6/7/2565 9:43:09น. 292
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน