กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Week 3)

8/7/2565 14:36:55น. 114
GE UNIVERSITY OF PHAYAO
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ช่วงเช้า) เป็นการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล โดยมี ดร.นภา ราชตา และดร.นราศักดิ์ บุญเทพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

และรายวิชา 003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต โดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต 

อาจารย์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว ผ่าน Microsoft Teams Live Event มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 6,000 คน
(ช่วงบ่าย) เป็นกิจกรรมการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) ของนิสิตชั้นปีที่ 2 รหัส 64 โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย และอาจารย์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วมและดำเนินการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการเป็นผู้ประกอบการ ที่พร้อมเข้าสู่สังคมดิจิทัล ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนิสิตจาก คณะศิลปศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 1,100 คน ณ ห้อง UB 001 - 005 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
8/7/2565 14:36:55น. 114
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Week 3)

#GENERAL EDUCATION #UNIVERSITYOFPHAYAO
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน