วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 (AUN-QA)

22/7/2565 10:41:05น. 34
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 (AUN QA)
   เมื่อวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 (AUN-QA) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร คณาจารย์และบุคลากร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมให้ข้อมูล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา ประธานหลักสูตร กศ.บ. (การศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง ประธานหลักสูตร กศ.ม. (นวัตกรทางการศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ประธานหลักสูตร กศ.ม. และกศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ ประธานหลักสูตร กศ.ม และปร.ด. (การบริหารการศึกษา) นำเสนอรายงานการประเมินตนเองในแต่ละหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับการประเมินคุณภาพทางการศึกษา ระดับหลักสูตร และนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ดร.ณวิญ เสริฐผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.รวิสรา รื่นไว อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ดัสสัน เสมอเชื้อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ตาแปง ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต และอาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต วิทยาลัยการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา เป็นกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 (AUN-QA) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
22/7/2565 10:41:05น. 34
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 (AUN-QA)

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน