ม.พะเยา เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินและการจัดตั้งนิติบุคคล ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22/7/2565 18:33:02น. 282
 เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินและการจัดตั้งนิติบุคคล
          วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และ ดร.สมเกียรติ ชอบผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน และการจัดตั้งนิติบุคคลของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภายในงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


          จากนั้น ผู้บริหารทั้ง 2 สถาบันได้หารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน และการจัดตั้งนิติบุคคล รวมถึงประเด็นการจัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนเชิงพาณิชย์ และประเด็นการจัดตั้งบริษัท และการออกกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งประเด็นด้านการวิจัย และการยื่นจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไปในอนาคต

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
ข้อมูล/ข่าว :    มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ธิดาเดือน อุตยานะ นักประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
22/7/2565 18:33:02น. 282
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน