กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 2/2565

25/7/2565 14:22:57น. 178
กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. กองคลัง จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตรจารย์อังคณา ปานเทือก เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ เพื่อซักซ้อม และทำความเข้าใจหัวข้อเรื่อง ดังนี้
1. การกำหนดระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าอาหารในการจัดการประชุม/อบรม/สัมมนา กรณี จัดโครงการนอกที่ตั้งสำนักงาน
3. การตรวจสอบทะเบียนสินทรัพย์กับบัญชีแยกประเภท
4. การนำส่งรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารบัญชีเงินทดรองจ่าย
5. ช่องทางการแจ้งข่าวสารผ่าน Line Official Account
และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานการเงินในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็นอย่างดี

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   wannisa.ch@up.ac.th   
25/7/2565 14:22:57น. 178
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 2/2565

#KMกองคลัง #กองคลัง


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน