โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร”

11/8/2565 10:20:01น. 274
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ โดย ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ และบุคลากรเข้าร่วมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร” ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาแนะนำการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มาบรรยายและสร้างความเข้าใจในเกณฑ์ TQA Criteria รายหมวด และเชื่อมโยงโครงร่างองค์กร กระบวนการรายหมวด (หมวด 1,6,5) เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่ EdPEx 200 นอกจากนี้ยังรับฟังข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ (SAR EdPEx) เพื่อมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการที่เป็นเลิศของคณะต่อไป

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittipon.ja@up.ac.th   
11/8/2565 10:20:01น. 274
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน