โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

12/9/2565 22:54:31น. 373
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ประกอบกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 19 ได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา ต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน และขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ การทุจริต และประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะหน่วยงานในกำกับของรัฐ จึงได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบภายใน กระบวนการควบคุมภายใน และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ยึดถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564 และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ ซึ่งทุกส่วนงานภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัย ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงควบคู่กับการควบคุมภายในตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในการนี้ กองแผนงาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมกลไกและสภาพแวดล้อมในการบริหารความเสี่ยง ให้เชื่อมโยงกับการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดย รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย นางสาวฐิติพร มณีจันสุข ผู้อำนวยการกองแผนงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนประมาณ 120 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา การจัดโครงการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก ดร.อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาวิชาการ และผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งท่านเป็นวิทยากรผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่สามารถประยุกต์ใช้ในระดับองค์กร ทั้งในบริบทสถาบันอุดมศึกษา รัฐวิสาหกิจ และโรงพยาบาลรัฐ

เป้าหมายของการจัดโครงการ เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้านการบูรณาการความเสี่ยงกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง COSO ERM 2017 พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ช่องว่างของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ การติดตามทบทวน และประเมินผลความเสี่ยง ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในหน่วยงาน โดยถือเป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุนและป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลตามเป้าหมายพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมุ่งยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วม


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อภิเชษฐ ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    อัญชนา ปินตา   
เพิ่มข่าวโดย :   apichet.pa@up.ac.th   
12/9/2565 22:54:31น. 373
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน