กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 3/2565

14/9/2565 15:41:04น. 457
กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 3/2565
       วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. กองคลัง จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 3/2565 
โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตรจารย์อังคณา ปานเทือก เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ เพื่อซักซ้อม และทำความเข้าใจหัวข้อเรื่อง ดังนี้
1. การกำหนดระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
2. การขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับเอกสารการเบิกจ่าย
      - การเบิกจ่ายรายเดือน เช่น ค่าถ่ายเอกสาร
      - การเบิกจ่ายเงิน กรณีค่าใช้จ่ายที่ได้กันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี
        - การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงาน
และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานการเงินในการเข้า
ร่วมโครงการดังกล่าว เป็นอย่างดี
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   wannisa.ch@up.ac.th   
14/9/2565 15:41:04น. 457
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน