กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 4/2565

21/9/2565 13:53:04น. 512
กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 4/2565
วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. กองคลัง จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง ( ครั้งที่ 4/2565) โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตรจารย์อังคณา ปานเทือก เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ เพื่อซักซ้อม และทำความเข้าใจหัวข้อเรื่อง ดังนี้
     1. การติดตามเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     2. การส่งเอกสารค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเบิกข้ามปีงบประมาณ 2565 – การนำส่งรายงานทางการเงินของหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     3. การนำส่งเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจากใบเสร็จรับเงิน(แบบเล่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     4. ประเด็นที่ตรวจพบการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานการเงินในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็นอย่างดี
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   wannisa.ch@up.ac.th   
21/9/2565 13:53:04น. 512
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน