คณะ ICT จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร (ทำงานอย่างไร ไม่เสี่ยงภัย “ออฟฟิศซินโดรม”) เพื่อให้บุคลากรภายในคณะมีความเข้าใจอาการออฟฟิศซินโดรม

26/9/2565 14:32:59น. 585
ออฟฟิศซินโดรม
            เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร (ทำงานอย่างไร ไม่เสี่ยงภัย “ออฟฟิศซินโดรม”) เพื่อให้บุคลากรภายในคณะมีความเข้าใจและความรู้เบื้องต้น ของการสาเกตุการเกิดออฟฟิศซินโดรม อาทิเช่น อาการที่พบบ่อย ๆ ของออฟฟิศซินโดรม ผลกระทบของอาการออฟฟิศซินโดรม วิธีการแก้ไข และหลีกเลี่ยงการเกิดออฟฟิศซินโดรม รวมไปถึงทักษะเกี่ยวกับวิธีการบริหารร่างกายเบื้องต้นเมื่อมีอาการที่เกี่ยวข้องกับออฟฟิศซินโดรม
           โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์ ประธานหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต, ดร.สินธุพร มหารัญ ประธานฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม, ดร.ปาจรีย์ มาน้อย หัวหน้าแขนงวิชากายภาพบำบัดในระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต ดร.ชลธิชา แก้วจอหอ อาจารย์ประจำสาขาฯ และนายพลากร อุดมกิจปกรณ์ นักกายภาพบำบัด พร้อมนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ซึ่งภายในโครงการมีคณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online โดยผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านได้ฝึกการบริหารร่างกายเพื่อป้องกันและรักษากลุ่มอาการออฟฟิตซินโดรม ทั้งท่ายืดกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย รวมไปถึงการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายอีกด้วย


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
26/9/2565 14:32:59น. 585
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน