กองแผนงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ด้านพัสดุ

6/10/2565 14:35:39น. 290
กองแผนงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ด้านพัสดุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. กองแผนงานมหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ด้านพัสดุ โดยมี นายฤทธิชัย มณีทิพย์ (หัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ กองแผนงาน), นายพงศ์ศิริ เดชมนต์ (นักวิชาการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี) และ นายศุภชัย จันต๊ะอุตม์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองแผนงาน) เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของเครือข่ายผู้ใช้งานระบบ e-Budget ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวนทั้งสิ้น 115 คน ณ ห้อง ICT1104/1 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อภิเชษฐ ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    อภิเชษฐ ปัญญา   
เพิ่มข่าวโดย :   apichet.pa@up.ac.th   
6/10/2565 14:35:39น. 290
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน