คลินิกสอนเผยแพร่กฎหมายในชุมชน คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การคิดเชิงวิพากษ์และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการจัดทำแผนการสอนกฎหมายในชุมชน"

11/11/2565 16:39:50น. 201
กฎหมายในชุมชน

วิชา 100392 คลินิกสอนเผยแพร่กฎหมายในชุมชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การคิดเชิงวิพากษ์และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการจัดทำแผนการสอนกฎหมายในชุมชน" ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ในการลงพื้นที่ให้บริการวิชาการทางกฎหมายสำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาภาคการศึกษาที่ 2/2565 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการของคลินิกสอนเผยแพร่กฎหมายในชุมชนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ในภาคเช้า อ. พลอยขวัญ เหล่าอมตเป็นผู้แนะนำรายวิชารวมถึงหลักเกณฑ์การประเมินผล จากนั้นเป็นการอบรมในหัวข้อ ‘การคิดเชิงวิพากษ์และการคิดเชิงออกแบบ (Critical Thinking and Design Thinking) ในภาคเช้าเป็นการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์เพื่อการแก้ปัญหา โดยมี อ. ปิยอร เปลี่ยนผดุงเป็นวิทยากร ในส่วนนี้นิสิตจะได้ทำความรู้จักกับหลักการและเครื่องมือที่ใช้ในการคิดเชิงวิพากษ์ รวมถึงได้ฝึกฝนการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์จากโจทย์ตัวอย่างเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ สิทธิในอนามัยเจริญพันธุ์ และสิทธิผู้บริโภค จากนั้น อ. วรลักษณ์ เมืองชูเป็นวิทยากรในส่วนของการสัมภาษณ์และการเก็บข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจความต้องการ ประสบการณ์ และความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย (Empathize) เพื่อนำข้อมูลที่มาใช้ในการสร้างหัวข้อและแผนการสอนกฎหมายในชุมชน โดยนิสิตจะได้ทดลองเก็บข้อมูลจากโจทย์สมมุติจากการสัมภาษณ์คณาจารย์ประจำวิชาในด้านปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคม ปัญหาผู้บริโภค และปัญหาสิ่งแวดล้อม ในภาคบ่าย เป็นการฝึกปฏิบัติพร้อมทำความเข้าใจกับหลักการของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ต่อจากภาคเช้า โดยมีวิทยากรได้แก่ ผศ. วารุณี จันทร์ทองเป็นผู้นำการอบรมในหัวข้อการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปปัญหาหรือความต้องการจากข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มเป้าหมาย (Define) อ. จีรวรรณ สุวรรณสุจริต เป็นผู้นำการอบรมในหัวข้อการสร้างวิธีการแก้ไขปัญหาหรือตอบความต้องการอย่างสร้างสรรค์ โดยเน้นการนำเอาวิธีการสอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม (active learning) มาใช้ทำกิจกรรม และ อ. นิภาภรณ์ ลาภเสถียร เป็นผู้นำการอบรมในหัวข้อการจัดทำแผนการสอน (Lesson Plan) ซึ่งเป็นส่วนของการสร้างแผนการเรียนต้นแบบ (Prototype) สำหรับการสอนกฎหมายในชุมชนให้ตรงกับความต้องการและความสนใจของกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล โดยจะมีการนำเสนอเพื่อทดสอบแผนการเรียนในการอบรมเชิงปฏิบัติการวันที่สองต่อไป วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โดยในกิจกรรมนี้มี อ. พรณัชชา ทับพันบุปผา อาจารย์ใหม่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเข้าร่วมสังเกตการณ์และทำกิจกรรมร่วมกับนิสิตด้วย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.ปิยอร เปลี่ยนผดุง   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
11/11/2565 16:39:50น. 201
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คลินิกสอนเผยแพร่กฎหมายในชุมชน คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การคิดเชิงวิพากษ์และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการจัดทำแผนการสอนกฎหมายในชุมชน"

#กฎหมายในชุมชน #คลินิกกฎหมาย #นิติมพ #SDG5 #SDG4 #uplaw
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน