กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชน จังหวัดพะเยา ฯ

12/11/2565 15:31:27น. 523
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชน จังหวัดพะเยา (หลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2) โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ 

และปลัดจังหวัดพะเยา นายเทวา ปัญญาบุญ กล่าวคำนิยม


จากนั้น เป็นการนำเสนอ Prototype จำนวนทั้งสิ้น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 เสี่ยซ้อ YSF Phayao
กลุ่มที่ 2 เปลี่ยนแป้ง
กลุ่มที่ 3 สายบุญ
กลุ่มที่ 4 Youth Power
กลุ่มที่ 5 สู้ซ่า ซู่ส้า


โดยการนำเสนอ Prototype ของแต่ละกลุ่มจะมีผู้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ปลัดจังหวัดพะเยา ผู้แทนจากเกษตรจังหวัดพะเยา ผู้แทนจากท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ผู้แทนจากพาณิชย์จังหวัดพะเยา ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประธานวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมล้านนาบ้านสันปูเลย และประธาน YEC พะเยา

และช่วงสุดท้ายอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ให้กับตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 1

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบให้กับชุมชน และเพื่อสร้างนวัตกรชุมชนที่สามารถสร้างต้นแบบนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุม Waterside ชั้น 2 โรงแรม M2 Hotel Waterside จังหวัดพะเยา


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
12/11/2565 15:31:27น. 523
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน