หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้เข้าหารือและแลกเปลี่่ยนประสบการณ์ในการฝึกอบรม เกี่ยวกับธุรกิจการบิน กับบริษัทไทยไฟล์ทเทรนนิง (TFT) จำกัด

22/11/2565 16:37:38น. 97
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ดร.นิรมล พรมนิล, ดร.กิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม และดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้เข้าหารือและแลกเปลี่่ยนประสบการณ์ในการฝึกอบรม เกี่ยวกับธุรกิจการบิน กับบริษัทไทยไฟล์ทเทรนนิง (TFT) บริษัทลูก ของบริษัทการบินไทย จำกัด เพื่อนำกิจกรรมดังกล่าวมาพัฒนานิสิตในหลักสูตร ต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
22/11/2565 16:37:38น. 97
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน