กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2565

19/12/2565 16:21:09น. 342
สภามหาวิทยาลัยพะเยา


          คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา
ในช่วงเช้าคณะกรรมการสภา ได้เดินทางเข้าสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

          จากนั้นเดินทางไปสักการบูชาพระพุทธภุชคารักษ์ (พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา) ณ ลานประดิษฐานพระพุทธภุชคารักษ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นต้นแบบเผยแพร่ความรู้และเป็นต้นแบบการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การสร้างอาชีพและรายได้ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่และสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับ "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" คณะกรรมการสภาพร้อมด้วยผู้บริหารลงพื้นที่เข้าชม แปลงผัก แปลงผักไฮโดร โรงเลี้ยงแพะ แปลงข้าว ให้อาหารปลา และกระชังปลา ซึ่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก ดร.ภาวินี จันทร์วิจิตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ กันจู เป็นผู้บรรยายแนะนำข้อมูลการดำเนินงานด้านต่างๆภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง


          ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2565 นี้ ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ทำหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2565 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง ในโอกาสที่ท่านได้รับรางวัล “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2022” ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565 จากสมาคมผู้สื่อข่าวด้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีดังกล่าว การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

 


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานสื่อสารองค์กร / สุรใจ สุพรพัฒนกุล สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
19/12/2565 16:21:09น. 342
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2565

#สภามหาวิทยาลัยพะเยา #ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
#sdg2 #sdg4 #sdg8 #sdg12 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน