ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่ ศูนย์บรรณสารฯ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET

25/1/2566 21:43:45น. 331
PULINET ครั้งที่ 13
            ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 (The13th PULINET National Conference - PULINET 2023 : Foresight in Reinventing Libraries in a VUCA World : The Next Move) "ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่" ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเปิดกว้างสำหรับการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างบรรณรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักเทคโนโลยีการศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจด้านการจัดการและการบริการสารสนเทศ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา
ในโอกาสนี้ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการประเภทโปสเตอร์และนำเสนอด้วยการบรรยาย จำนวน 2 ผลงาน ดังนี้
          1. เรื่อง Lean ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดการใช้ทรัพยากรสู่ความสำเร็จ : กรณีศึกษานำส่งเอกสารค่าปรับหนังสือเกินกำหนดของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอโดย นางสาวภคมณ ยะยศ, นายวิชญนนท์ มณีชาติ ด้านการบริหารจัดการองค์กร
(ORGANIZATION MANAGEMENT: OM)
          2. เรื่อง การพัฒนากระบวนการคัดเลือกหนังสือด้วยระบบเครดิต นำเสนอโดย นายเปรมยุพล
ปุริมไพบูลย์, นายปัณณธร วุฒิปริยาธร ด้านการบริการสารสนเทศ (INFORMATION SERVICES: IS) ซึ่งผลงานนี้ ได้รับการพิจารณาว่ามีความเหมาะสมสำหรับการเผยแพร่ในวารสาร PULINET Journal ซึ่งเป็นวารสารวิชาการในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่อยู่ในกลุ่ม Tier 2 จากการประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ภาพโดย สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / บุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
25/1/2566 21:43:45น. 331
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน