สาขา CPE คณะ ICT นำนิสิตชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานบริษัทชั้นนำด้านอุตาหกรรม เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม

16/3/2566 16:05:10น. 90
CPE ศึกษาดูงาน
          เมื่อวันที่ 12 – 15 มีนาคม 2566 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์, อาจารย์คมกริชมาเที่ยง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และนายทิวากร สมวรรณ, นายธวัชชัย แสนแก้ว ตำแหน่งครู นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 57 คน ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดปทุมธานี, ศูนย์นวัตกรรม 5G A-Z Center กรุงเทพมหานคร และ ศูนย์ EEC Automation Park จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0
           บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่ออกแบบบอร์ดทดลองวิจัย - งานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ Microcontroller และ Embedded System, บริการผลิตและประกอบ - แผ่นวงจรณ์พิมพ์ (PCB) และจัดหาและจัดจำหน่าย - ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จำพวก Microcontroller รวมทั้งอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ
              ศูนย์นวัตกรรม 5G A-Z Center เป็นศูนย์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี 5G วางเป้าส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยเฉพาะการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของดิจิทัลเทคโนโลยีให้มีความแข็งแกร่ง สร้างสรรค์โซลูชันที่จะสนับสนุนการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม และ ศูนย์ EEC Automation Park เป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชันและหุ่นยนต์ ตั้งอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับทุนสนับสนุนการจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC เพื่อเสริมสร้างทักษะ ยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในประเทศไทยก้าวสู่ Industry 4.0 เป็นหนึ่งในศูนย์เครือข่ายการพัฒนาบุคลากรเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC NETs)


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายธวัชชัย แสนแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
16/3/2566 16:05:10น. 90
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขา CPE คณะ ICT นำนิสิตชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานบริษัทชั้นนำด้านอุตาหกรรม เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #ICT_UP #CPE_ICT #CPEศึกษาดูงาน
#sdg4 #sdg9 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน