สาขาวิชาอนามัยชุมชนจัดโครงการสร้างเสริมพัฒนาสุขภาพจิตและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในชุมชนตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

11/5/2566 9:29:44น. 86
สาขาวิชาอนามัยชุมชนจัดโครงการสร้างเสริมพัฒนาสุขภาพจิตและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในชุมชนตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ    ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว  อาจารย์ ดร.สุรางคนา ไชยรินคำ  อาจารย์ ดร.สุนันทา ตั้งนิติพงศ์  และ อาจารย์ อรทัย เกตุขาว  และนิสิตสธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชนคู่ขนานเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 4  จัดกิจกรรมสร้างเสริมความเข้มแข็งทางใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดพะเยา ณ อาคารอเนกประสงค์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วม 60 คน จุดประสงค์โครงการเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางใจ ให้แก่ อสม. ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา มีทักษะ รู้แนวทางในการปรับตัวปรับใจกับเหตุการณ์ วิกฤติของชีวิตและฟื้นคืนกลับสู่ภาวะปกติภายหลังที่พบกับเหตุการณ์วิกฤติหรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความยากลำบากในชีวิตได้ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์กฤษฎา สารทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์กฤษฎา สารทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
11/5/2566 9:29:44น. 86
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาอนามัยชุมชนจัดโครงการสร้างเสริมพัฒนาสุขภาพจิตและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในชุมชนตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

#university of phayao #SchoolofPublicHealth #PHUP #มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา ##การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศ #CMHUP #SDG3 #MentallHealth #CommunitylHealth
#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน