หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่อนามัยสิ่งแวดล้อม Welcome to EHUP

24/5/2566 9:57:03น. 339
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่อนามัยสิ่งแวดล้อม (Welcome to EHUP) เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้อง MD2201 ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่อนามัยสิ่งแวดล้อม (Welcome to EHUP) เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้อง MD2201 ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อมุ่งสร้างสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์-นิสิตใหม่ มีความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตร และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเรียนสอนและพันธกิจในสาขาของหลักสูตร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ประธานหลักสูตร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และรุ่นพี่สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมในวันงานประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 แนะนำอาจารย์ประจำหลักสูตร นักวิชาการศึกษา และนักวิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 2 ชี้แจงแนวทางการเรียนสอนในหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง โครงการเนื้อหาของหลักสูตร การสนับสนุนการเรียน และการสำเร็จการศึกษา
กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และนิสิต
กิจกรรมที่ 4 สร้างแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
กิจกรรมที่ 5 การสันทนาการและเล่นเกมส์ตอบคำถาม และมอบรางวัล
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์สันติพันธ์ เฉียบแหลม   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์สันติพันธ์ เฉียบแหลม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
24/5/2566 9:57:03น. 339
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน