คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ครั้งที่ 5/2566

25/5/2566 11:32:22น. 82
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566 รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ครั้งที่ 5/2566 ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาอุบลราชธานี


  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ครั้งที่ 5/2566 โดย รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ร่วมกับผู้บริหารจากสถาบันการศึกษา 19 แห่งทั่วประเทศ โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยกระดับคุณภาพเภสัชกรในอนาคตต่อไป


———————————
วิสัยทัศน์ : “องค์กรที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สู่สากล โดยชุมชนเป็นฐาน ภายในปี พ.ศ.2570”
———————————
ค่านิยมองค์กร
CHANGE
C:Coaching culture วัฒนธรรมองค์กรแบบสอนงาน
H:Heart Work ใช้ใจที่แน่วแน่ในการทำงาน
A:Agility ความคล่องตัว
N:Networking เครือข่ายความร่วมมือ
G:Good governance มีธรรมาภิบาล
E:Empowerment เสริมพลัง ทุกคนรู้จักหน้าที่ และทำให้ดีที่สุด
———————————
ช่องทางการติดตามข่าวสารต่างๆ
Website : http://www.pharmacy.up.ac.th/
twitter : @SUppharmacy
Youtube : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
E-Mail : up_pharmacy@up.ac.th
Phone : 054-466666 ต่อ 3188  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ข้อมูล/ข่าว :    ภก.พิชญุตม์ รัตนธัญพัทธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
25/5/2566 11:32:22น. 82
Print Friendly and PDF

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ครั้งที่ 5/2566

#UPPharmacy #RxCHANGE #RxUP #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน