จัดการประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา

30/5/2566 15:44:59น. 696
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษา จัดการประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว และร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม ที่จะมีการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 รหัส 65 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ผู้อำนวยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 25 คน ณ ห้องประชุมสุคนธา โรงแรมเซนทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
30/5/2566 15:44:59น. 696
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน