วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และสาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา

1/6/2566 16:04:29น. 283
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา
   วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา พร้อมด้วย ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา ประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผู้บริหาร และคณาจารย์วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยเชิญคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร ที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการคุรสภา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคร ละลอกน้ำ หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามมาตรฐาน และนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียในหลักสูตรว่าผู้เรียนจะได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานวิชาชีพ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   
1/6/2566 16:04:29น. 283
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน