คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดเวทีรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ 2566

2/6/2566 9:58:00น. 449
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดเวทีรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ กล่าวเปิดการรายงานความก้าวหน้า

การรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการวิจัย และการบริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีผลงานด้านการวิจัยและเพิ่มประสบการณ์ในการดำเนินโครงการวิจัย รวมถึงการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการวิจัย และโครงการบริการวิชาการให้มึความสมบูรณ์และเป็นไปตามกระบวนการวิจัยของคณะฯ พื่อให้เกิดการบูรณาการหลากหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน จากการรายงานความก้าวหน้าดังกล่าวเป็นการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัยนวัตกรรม และบริการวิชาการ พบว่ามีโครงการวิจัยทั้งหมด 10 โครงการ และโครงการบริการวิชาการที่ดำเนินงานไปแล้วทั้งหมด 9 โครงการ โดยได้นำศาสตร์ด้านการจัดการธุรกิจ การตลาดดิจิทัล การเงินและการลงทุน การท่องเที่ยวและโรงแรม การบัญชี เศรษฐศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ รวมถึงด้านการดำเนินงานเฉพาะทาง ได้แก่ งานธุรการ และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)” และพันธกิจของคณะที่ว่า “ผลิตผลงานวิจัยสู่นวัตกรรม และยกระดับคุณภาพของชุมชนสู่สากล

โดยเป้าหมายของการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ มีทั้งหมด 5 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. จำนวนสินค้าหรือบริการที่พัฒนาขึ้นมาใหม่และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

2. จำนวนยอดขายหรือรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากผลประกอบการเดิม

3. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการบ่มเพาะ

4. จํานวนผู้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการประกอบอาชีพ

5. จํานวนสื่อหรือผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถชี้นําสังคม

        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ภานุวัฒน์ สวนดอกไม้   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
2/6/2566 9:58:00น. 449
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน