มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมโครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น พื้นที่ อำเภอปง จังหวัดพะเยา

9/6/2566 7:59:45น. 893
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมโครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น พื้นที่ อำเภอปง จังหวัดพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมโครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น
พื้นที่ อำเภอปง จังหวัดพะเยา
                          จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา จัดโครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น (One Destination One Local Experience) ในกิจกรรม ผู้ว่าปาแอ่ว season 2 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 ณ พื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านทางท่องเที่ยว ในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ยังขาดแคลนแรงงาน สนับสนุนการท่องเที่ยวศักยภาพสูง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เกิดการเดินทางซ้ำของนักท่องเที่ยว ผ่านการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าจดจำ กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัด ระหว่างจังหวัดและภูมิภาค บูรณาการทำงานด้านการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัด

                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยารองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร และรองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ เข้าร่วมโครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น (One Destination One Local Experience) ในกิจกรรม ผู้ว่าปาแอ่ว season 2 ระหว่างในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชัน เทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอปง เป็นประธานในการกล่าวเปิด และได้รับเกียรติจาก นายวิภุช วิเศษสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพะเยา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ พร้อมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม และนายกเทศมนตรีตำบลงิม กล่าวต้อนรับ และร่วมรับชมการแสดง และ ชิม ช้อป โชว์ กาดมั้ว ครัวงิม รวมไปถึงการลงพื้นที่เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายและเสวนา ในหัวข้อ “ท่องเที่ยวโดยชุมชนและออกแบบประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว” โดย ดร.นิรมล พรมนิล อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับหอการค้าจังหวัดพะเยาและวิทยาการผู้มีประสบการณ์จากภาคเอกชน ทั้งนี้ โครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น (One Destination One Local Experience) ในกิจกรรม ผู้ว่าปาแอ่ว season 2 อำเภอปง จังหวัดพะเยาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนสามารถบริหารและจัดการท่องเที่ยวของชุมชนด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังยืนต่อไป