คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “ฮับขวัญต้นกล้า น้องหล้าสหเวช” ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตคณะสหเวชศาสตร์

20/6/2566 10:54:55น. 805
คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “ฮับขวัญต้นกล้า น้องหล้าสหเวช” ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตคณะสหเวชศาสตร์

                คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก เป็นประธานในกิจกรรม “ฮับขวัญต้นกล้า น้องหล้าสหเวช” เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงปฏิบัติการ (Shop) คณะสหเวชศาสตร์ ทั้งนี้มีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมด้วย


                ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เพิ่มทักษะการทำงานเป็นทีม อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่อยู่ต่างสาขาให้มีความสนิทสนมกัน อีกทั้งสร้างความรักในรุ่นพี่รุ่นน้องอีกด้วย