มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัย และนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

23/6/2566 22:12:52น. 598
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัย และนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัย
และนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

                เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ให้การต้อนรับ คณะผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง ประธานชุดโครงการมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ ดร.วรงศ์ นัยวินิจ อาจารย์อิศรา กันแตง ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพัฒนาชุดโครงการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้วยพันธกิจที่ 4 ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่นของชุมชนวัฒนธรรมระเบียงกว๊านพะเยา” โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ หัวหน้าชุดโครงการวิจัยฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ร่วมต้อนรับคณะ จากนั้น คณะได้ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการยกระดับพันธกิจที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมผ่านงานวิจัย ร่วมกับคณะผู้วิจัย รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี ที่ดูแลงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมจากทุกคณะวิชาที่ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี ก่อนจะลงพื้นที่ปฏิบัติการของโครงการวิจัยร่วมกับคณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา พบปะภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมพื้นที่วิจัยเดิมและส่วนขยาย เช่น AR(T)CADE พื้นที่ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ บริเวณชั้น 2 ตลาดเทศบาลเมืองพะเยา กาดหล่ายต้า ย่านเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ชุมชนแม่ต๋ำ กลุ่มผักตบชวาลินชวา ต.บ้านต๊ำ และกลุ่มวิสาหกิจสันปูเลย ต.สันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

                การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโครงการวิจัยฯ ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่คณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จะได้นำเสนอความคืบหน้าและผลการดำเนินงานงานวิจัยด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ที่ทำร่วมกับชุมชน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา อีกทั้งเป็นโอกาสให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น เพื่อร่วมกันสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดแก่ชุมชนต่อไป
 


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ยุทธพงษ์ ยะตา กองกิจการนิสิต / รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
23/6/2566 22:12:52น. 598
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน