คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2566

4/9/2566 11:42:46น. 227
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2566 ในรายวิชาการฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-31 สิงหาคม 2566 จำนวน 6 แห่ง เพื่อติดตามและรับทราบปัญหาระหว่างการฝึกงานของนิสิต นำมาปรับปรุงและพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนนิสิตต่อไป

     วันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2566 นำโดย แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา อาจารย์ทัศนีย์ ศรีโพธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตแหล่งฝึกงานโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร

     วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นำโดย นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา อาจารย์ทัศนีย์ ศรีโพธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตแหล่งฝึกงานโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ และโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา

     และวันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 นำโดย นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา และอาจารย์ทัศนีย์ ศรีโพธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตแหล่งฝึกงานโรงพยาบานครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
4/9/2566 11:42:46น. 227
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน