ม.พะเยา ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระพรหมวชิรคุณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมงคโล)

16/10/2566 21:48:12น. 561
หลวงพ่อไพบูลย์ สุมงคโล

          วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ผู้บริหารและบุคลากร จัดพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา 2564 และเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระพรหมวชิรคุณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมงคโล) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต) อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม พร้อมตั้งโรงทานอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


พระพรหมวชิรคุณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล) มีนามเดิมว่า

“ไพบูลย์ สิทธิ” อายุ 88 ปี 58 พรรษา ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดลำปาง สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่ออายุ 29 ปี เข้าอุปสมบทที่วัดป่าสำราญนิวาส
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
 
          พระพรหมวชิรคุณ ได้รับฉายาว่า “สุมังคโล” มีความหมายว่า
“ผู้มีมงคล ดีพร้อม” เป็นพระกัมมัฏฐานในสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ด้วยความเคร่งครัดต่อการฝึกฝนวิปัสสนากรรมฐาน และการบำเพ็ญคุณงามความดีด้านการพัฒนา โดยเฉพาะการฟื้นฟูสำนักสงฆ์วิปัสสนาในป่า จนเป็นวัดอนาลโยทิพยารามอันโดดเด่นในจังหวัดพะเยา จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านในเขตจังหวัดพะเยาและใกล้เคียง
           นอกจากนี้ยังเป็นผู้อุปถัมภ์การก่อสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี เป็นผู้จัดสร้างพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำไปประดิษฐาน ณ ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอของจังหวัดเชียงราย เป็นผู้อุปถัมภ์การสร้างอุโบสถวัดป่าสำราญนิวาส อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ตลอดจนเป็นประธานจัดสร้างวัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
           นอกจากนี้ พระพรหมวชิรคุณ ยังให้ความสำคัญด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี โดยได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จนสามารถส่งนักเรียนเข้าสอบครบทุกประโยค ทั้งยังจัดหาทุนจ้างครูไปสอนนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร มอบทุนแก่ครูดีเด่นประจำปี และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนเป็นประจำทุกปี
           ปัจจุบันพระพรหมวชิรคุณดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 ภาค 7 (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย แม้ว่าพระพรหมวชิรคุณจะดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการ แต่วัตรปฏิบัติยังคงเรียบง่าย เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตที่ดีงามแก่พุทธศาสนิกชน
          
           ด้วยเกียรติประวัติและผลงานของพระพรหมวชิรคุณ (ไพบูลย์ สุมังคโล) อันเป็นที่ประจักษ์ สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม แด่พระพรหมวชิรคุณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล) เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   Tidaduen.ut@up.ac.th   
16/10/2566 21:48:12น. 561
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน