สาขา SE คณะ ICT จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต (SE Project Day 2023) พัฒนาแนวคิดและต่อยอดผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4

20/10/2566 15:47:19น. 272
SE Project Day 2023
          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต (SE Project Days 2023) ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ สำหรับนิสิตปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และอาจารย์เชาว์ ปอแก้ว ประธานหลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ภายในกิจกรรมมีผู้ประกอบการ คณาจารย์ และนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมโครงการฯ
           โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการและนิสิตได้มีโอกาสนำเสนอเผยแพร่ผลงานโครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ โดยมีเป้าประสงค์ร่วมกัน คือ การร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนานิสิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการ สนับสนุนการต่อยอดผลงานของนิสิต เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณค่า เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ และเป็นตัวอย่างให้แก่นิสิตรุ่นถัดไป โดยในปีนี้ มีนิสิตชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นำเสนอผลงาน จำนวน 8 ผลงาน และนิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 นำเสนอผลงาน จำนวน 13 ผลงาน
           ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการ 3 สถานประกอบการ เป็นคณะกรรมการร่วมรับฟังผลงานนิสิต ดังนี้ คุณนัษฐ์ ศรีไสววิไล กรรมการผู้จัดการ บริษัท มัลเบอร์รี่ ซอฟต์ จำกัด, คุณชลกฤษ ฟองสายชล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีมเลส โซลูชั่น จำกัด และคุณธีรภัทร อินทร์ใจ Early Senior Front end บริษัท 20Scoops จำกัด จากนั้นเป็นการมอบรางวัลให้กับทีมที่ได้รับรางวัล และนิสิตชั้นปีที่ 4 พูดคุยกับนิสิตชั้นปีที่ 2 เรื่อง การฝึกงานในสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อเล่าประสบการณ์ และชี้แนะแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานให้กับรุ่นน้อง


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิสิตช่วยปฏิบัติงานคณะ ICT   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
20/10/2566 15:47:19น. 272
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน