คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดอบรมหลักสูตรอบรมสำหรับครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมมศึกษา รุ่นที่ 1

7/11/2566 15:56:55น. 541
ครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา

เมื่อวันที่ 6 พฤจิกายน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดอบรมหลักสูตรอบรมสำหรับครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านกฎหมายให้ครูผู้สอนกฎหมายในระดับมัธยมศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งมีคณะครูที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 52 คน

โดยมีหัวข้อในการอบรมดังนี้

▶️ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ทางกฎหมาย
▶️ หลักการพื้นฐานทางกฎหมาย, กฎหมายใหม่ที่น่าสนใจ (กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล,
กฎหมายเกี่ยวกับ It, กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและยาวชน, กฎหมายสิทธิมนุษยชน และกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
▶️ พัฒนาเครือข่ายครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยศึกษา


ผศ.อุดมงามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์

ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต

ผศ.พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและคลินิกกฎหมาย

ผศ.วีระยุทธ หอมชื่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ปิยอร เปลี่ยนผดุง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้และสื่อสารองค์กร

อาจารย์พรณัชชา ทับพันบุบผา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

เป็นคณะวิทยากรและผู้ร่วมจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าว   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    พันธศิลป์ เจนใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
7/11/2566 15:56:55น. 541
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน