คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ “ประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566”

7/11/2566 16:24:22น. 278
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ “ประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566”

       เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี ได้จัดโครงการ “ประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566” ณ ห้อง CE 14206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อกล่าวต้อนรับบุคลากร เนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 รวมถึงนำเสนอวิสัยทัศน์ของคณะฯ ประจำปี 2566 – 2569 และแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะฯ รายละเอียดกิจกรรม มีดังนี้


1) การแนะนำคณาจารย์ผู้กลับเข้าปฏิบัติงาน และคณาจารย์ผู้มาปฏิบัติงานใหม่ รวมถึงมอบคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพ


2) มอบใบประกาศนียบัตรเพื่อยกย่องอาจารย์ที่มีผลการประเมินการสอนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566


3) แสดงความยินดีกับบุคลากรผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ บุคลากรที่ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ บุคลากรที่ขอรับการประเมินการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และ บุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนุนการอบรมสัมมนาจากสถาบันอุดมศึกษา


4) แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนุนด้านวิจัย Fundamental Fund 67 ประกอบด้วย  

- โครงการที่ 1 การรู้ดิจิทัลสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ: การบูรณาการการรู้ดิจิทัล และการเรียนรู้ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป เพื่อการพัฒนาความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ ของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (หัวหน้าโครงการ: ผศ.ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล)

- โครงการที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสันติสุข อำเภอปง จังหวัดพะเยา ด้วยกระบวนการบูรณาการภาษาศาสตร์ (หัวหน้าโครงการ: ผศ.ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล)

- โครงการที่ 3 แกนอสมมาตรในภาษาและความคิด: มุมมองทางปริชานและแบบลักษณ์ภาษา (อาจารย์กุลธิดา คำมี)


5) แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับ Silver จากการประกวดรางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2023 โครงการระบบพี่เลี้ยงครูภาษาอังกฤษ (The Mentoring System of English Teachers) พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา (หัวหน้าโครงการ: ดร.ดารินทร อินทับทิม)


6) แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการพัฒนาระบบการดูแลนิสิตด้านสุขภาพจิต “ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา” โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่ออัตลักษณ์นิสิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 (หัวหน้าโครงการ: อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร)

 

7) แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย Routine to Research (R2R) การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และ ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2567


8) แสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัล UP BMI Challenge มหาวิทยาลัยพะเยา


9) การนำเสนอวิสัยทัศน์คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2566 – 2569 โดยคณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ พร้อมตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยรายละเอียดการนำเสนอวิสัยทัศน์ มีดังนี้


9.1) การนำเสนอวิสัยทัศน์ทุกพันธกิจในภาพรวม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี

9.2) การนำเสนอยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

9.3) การนำเสนอยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจันและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และชุมชน โดย

ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

9.4) การนำเสนอยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการและสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล ผู้ช่วยคณบดี

9.5) การนำเสนอวิสัยทัศน์พันธกิจที่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ โดย

ดร.เบญจพร เทพสีหนู ผู้ช่วยคณบดี (นำเสนอแทนอาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต)

9.6) การนำเสนอวิสัยทัศน์พันธกิจที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล โดย

ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

9.7) การแนะนำเว็บไซด์ใหม่คณะศิลปศาสตร์ ห้องศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ (Learning Space) และแนะนำห้องเอนกประสงค์ใหม่ จำนวน 2 ห้อง โดย ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร (นำเสนอแทนอาจารย์อิทธิพล บัวย้อย ผู้ช่วยคณบดี)

ข้อมูล: นายจรูญ ไชยเบ้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ภาพ: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

Facebook Page: https://www.facebook.com/photolibarts/

เว็บไซต์: http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจรูญ ไชยเบ้า / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
7/11/2566 16:24:22น. 278
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน