โครงการแนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2

7/11/2566 21:20:49น. 2520
กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา แนะแนวสัญจร
โครงการแนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567
โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง
                        วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษา จัดโครงการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2567 นำทีมแนะแนวสัญจรโดย รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากคณะ/วิทยาลัย/กอง เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมชี้แจงข้อมูลการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 รวมถึงแจ้งเกี่ยวกับหลักสูตร Pre-Degree ให้นักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา สามารถลงทะเบียนเรียนก่อนได้ และสามารถเลือกรับเกรด หรือไม่รับ เพื่อแสดงในใบแสดงผลการศึกษา ทั้งนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้นิสิตที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา มีอัตลักษณ์หรือ UP Identity ทั้งด้านสุขภาพ สุนทรียภาพ และบุคลิกภาพ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การดูแลนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยาให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่ออยู่และเรียนในมหาวิทยาลัยพะเยาได้อย่างมีความสุข
         
          ซึ่งแบ่งออกเป็น ภาคเหนือตอนบน จังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ผู้เข้าร่วม 150 คน จังหวัดน่าน ณ โรงเรียน เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ผู้เข้าร่วม 95 คน จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ผู้เข้าร่วม 40 คน ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ผู้เข้าร่วม 275 คน,โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ผู้เข้าร่วม 450 คน และ จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ผู้เข้าร่วม 362 คน, โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้เข้าร่วม 45 คน
         โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,417 คน
   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ทีมงานแนะแนวสัญจร   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุมิตรา อินทะ   
เพิ่มข่าวโดย :   sumittra.in@up.ac.th   
7/11/2566 21:20:49น. 2520
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน