การปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติ วิชาชีพผู้บริหาร ในสถานศึกษา ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคเรียนที่ 2/2566

8/11/2566 15:01:25น. 110
การปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติ วิชาชีพผู้บริหาร ในสถานศึกษา ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคเรียนที่ 2/2566
       วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติ วิชาชีพผู้บริหาร ในสถานศึกษา ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี ประธานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และ คณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศพร้อมนิสิตปริญญาโท ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

การปฐมนิเทศดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นผู้บริหารทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับความรู้ มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารการศึกษา เพื่อนำผลการฝึกปฎิบัติไปใช้ในการบริหารการศึกษาต่อไป

#การปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพผู้บริหารในสถานศึกษา
#SDG4 #SDG17

💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.upcm.up.ac.th/
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.facebook.com/cmbkk.up
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKzEqZa5iNdnpzjCA
.
#วิสัยทัศน์
"เป็นสถาบันชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการยุคใหม่ เพื่อนวัตกรรมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน"
.
#ค่านิยมร่วม
U = Unity
P = Professional
C = Collaboration
M = Merit
#วัฒนธรรมองค์กร
“ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา”
.
#วิทยาลัยการจัดการ #มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
8/11/2566 15:01:25น. 110
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน