คณะเภสัชศาสตร์จัดกิจกรรมพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2566

10/11/2566 9:20:25น. 110
คณะเภสัชศาสตร์จัดกิจกรรมพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและบูรณาการพันธกิจเพื่อความยั่งยืน ผู้แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ศุภางค์ คนดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบูรณาการพันธกิจสู่ความเป็นสากล ดร. เภสัชกร ภูวิช ไชยคำวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครองและนิสิตคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมในพิธีแสดงความยินดีในครั้งนี้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแสดงความยินดี สร้างความภาคภูมิใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของนิสิต ที่ได้มีความตั้งใจมุมานะศึกษาเล่าเรียน รวมไปถึงเพื่อให้นิสิตได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการออกฝึกปฏิบัติงานต่อไป ดำเนินกิจกรรม ณ ห้อง UB001 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประมวลภาพกิจกรรมติดตามได้ที่ สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

———————————
วิสัยทัศน์ :
“องค์กรที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สู่สากล
โดยชุมชนเป็นฐาน ภายในปี พ.ศ.2570”
———————————
ค่านิยมองค์กร
CHANGE
C:Coaching
culture วัฒนธรรมองค์กรแบบสอนงาน
H:Heart
Work  ใช้ใจที่แน่วแน่ในการทำงาน
A:Agility  ความคล่องตัว
N:Networking  เครือข่ายความร่วมมือ
G:Good
governance มีธรรมาภิบาล 
E:Empowerment  เสริมพลัง ทุกคนรู้จักหน้าที่ และทำให้ดีที่สุด
———————————
ช่องทางการติดตามข่าวสารต่างๆ
Website:http://www.pharmacy.up.ac.th/
twitter
: @SUppharmacy
Youtube
: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
E-Mail  :
up_pharmacy@up.ac.th
Phone  : 054-466666
ต่อ 3188
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
10/11/2566 9:20:25น. 110
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน