คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม งานประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ ประจำปี 2566 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

21/11/2566 15:01:02น. 60
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม งานประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ ประจำปี 2566 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ ประจำปี 2566 "เภสัชกรหนึ่งเดียวกันร่วมสร้างพลังเพื่อการดูแลผู้ป่วยด้วยความเป็นเลิศ Unity Pharmacists: Stronger Together for Better Patient Care" โดยในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิด ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชุปถัมภ์ เป็นการรวมกลุ่มของเภสัชกรในทุกสาขางานเภสัชกรรมในเขตภาคเหนือเพื่อสร้างพลังแห่งการเรียนรู้และศักยภาพแห่งวิชาชีพของเภสัชกรจากหลากหลายสาขาทางเภสัชกรรมเพื่อมุ่งสู่การให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเภสัชกรในเขตจังหวัดภาคเหนือ ทั้งหมด 18 จังหวัดอีกด้วย
กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมกลุ่มเพื่อการพัฒนาวิชาชีพและงานบริบาลเภสัชกรรม การปาฐกภาพิเศษจากวิทยากร การบรรยายและให้ความรู้ด้านโรคและการใช้ยา และกิจกรรมงานมุทิตาจิตแบะสมาชิกสัมพันธ์เภสัชกรรมภาคเหนือ นอกจากนี้ทางกลุ่มเภสัชกรภาคเหนือยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวภัทราพร ปันติสวัสดิ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 และนางสาวมนทกานต์ ชนะโต นิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวนทุนละ 5,000 บาท
ประเภทข่าว : งานวิชาการ

———————————
วิสัยทัศน์ :
"องค์กรที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาวิชาการและวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางในระดับอาเซียน ภายในปี พ.ศ.2570"
———————————
ค่านิยมองค์กร
CHANGE
C:Coaching
culture วัฒนธรรมองค์กรแบบสอนงาน
H:Heart
Work ใช้ใจที่แน่วแน่ในการทำงาน
A:Agility ความคล่องตัว
N:Networking เครือข่ายความร่วมมือ
G:Good
governance มีธรรมาภิบาล
E:Empowerment เสริมพลัง ทุกคนรู้จักหน้าที่ และทำให้ดีที่สุด
———————————
ช่องทางการติดตามข่าวสารต่างๆ
Website:http://www.pharmacy.up.ac.th/
twitter
: @SUppharmacy
Youtube
: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
E-Mail :
up_pharmacy@up.ac.th
Phone : 054-466666
ต่อ 3188
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :    โรงพยาบาลพุทธชินราช ,กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.ภก.พิชญุตม์ รัตนธัญพัทธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
21/11/2566 15:01:02น. 60
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน