แชร์ Twitter   
1180
  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มอบโปรแกรม/แอพลิเคชั่น “ระบบบริหารจัดการรับเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา” ให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ให้ประชาชนได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,มหาวิทยาลัยพะเยา,มอบโปรแกรม/แอพลิเคชั่น,“ระบบบริหารจัดการรับเรื่องร้องทุกข์,ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา”,ให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา,เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน,ร้องทุกข์ให้ประชาชนได้สะดวก,รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการส่งมอบโปรแกรมแอพพลิเคชั่น ระบบบริหารจัดการรับเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา” ให้กับทางจังหวัดพะเยา ซึ่งโปรแกรมแอพพลิเคชั่นดังกล่าว เป็นความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกันระหว่างสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา จัดทำขึ้น เพื่อเป็นช่องทางการบริการให้กับประชาชนในด้านการรับเรื่องเรียน ร้องทุกข์ การให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะ และสามารถติดตามเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อมีเว็บไซต์ที่มีระบบบริหารจัดการ รับเรื่องร้องทุกข์ สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มีความคล่องตัวกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา เพื่อมีแอพพลิเคชั่น ที่รองรับและทำงานร่วมกับเว็บไซต์หลักได้ โดยเน้นการใช้งานที่ง่ายและแจ้งเหตุเป็นหลัก

         โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ ให้การต้อนรับท่านณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะผู้บริหารจังหวัดพะเยา ซึ่งมี ดร.สุขชาตรี ประสมสุข เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนา ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดทำและนำเสนอถึงประสิทธิภาพและการทำงานของโปรแกรม/แอพลิเคชั่น ฯ โดยสังเขป ก่อนการส่งมอบ

         จากนั้นท่านณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  กล่าวภายในงานว่าการจัดทำโปรแกรมแอพพลิเคชั่นนี้ ถือเป็นการร่วมมืออันดีระหว่างจังหวัดกับมหาวิทยาลัยพะเยา ที่จะพัฒนาและสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ทันสมัยรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0” และยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบที่มีความสอดคล้องกับระบบราชการอีกด้วย โดยต้องใช้งานง่ายและลดขั้นตอนการร้องเรียนให้กระชับได้ใจความ พร้อมทั้งต้องเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ที่ร้องเรียนร้องทุกข์ไม่ให้ได้รับผลกระทบตามมาจากการร้องเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคชั่นให้มีประสิทธิภาพและรองรับการใช้งานให้กับประชาชนได้มากที่สุดต่อไปในอนาคต

         ทั้งนี้ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ยังจะสนับสนุนให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในทุกภาคส่วน ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรนั้น ๆ ต่อไป
ภาพ :   นายธวัชชัย แก้วผุย   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/2/2562 15:41:43

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน