Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::279

     บริการสอนการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์และการใช้โปรแกรม Endnote สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

บริการสอนการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์และการใช้โปรแกรม,Endnote,สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์,มหาวิทยาลัยพะเยา

         วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย และนางสาวสุดา ใจแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงพื้นที่สอนการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์และการใช้โปรแกรม Endnote เบื้องต้น ให้กับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการทำรายงานวิจัย และการความรู้ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ รวมถึงการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้อง

          คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาที่สนใจการเรียนรู้การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์และการใช้โปรแกรม Endnote เบื้องต้น สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย โทร.054-466-705 ภายใน 3531


ภาพ :   นางสาวสุดา ใจแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/9/2562 14:41:13

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน