นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 11 สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 12/9/2562 14:47:50น. 1176

นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ,คณะแพทยศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,,เข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่,11,,สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

          เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์  ได้เข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 11 โดยพลเอก วิชัย แชจอหอ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี ท่านประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการศึกษาธิการ และสื่อมวลชนจากสำนักต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 เป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคง โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนด้วยการเปิดเวทีให้ส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อสะท้อนแนวคิด มุมมองต่อสถานการณ์บ้านเมืองในเชิงสร้างสรรค์ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านหัวข้อกิจกรรม “คิด ทำ อย่างสร้างสรรค์ รวมพลังสังคมไทย” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน และความรัก ความสามัคคี โดยมีเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 167 โครงการ จาก 52 จังหวัด และผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายเพื่อรับทุนไปดำเนินโครงการให้เป็นรูปธรรมจำนวน 8 โครงการ

โครงการอาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียน (อสม.น.)” เป็น 1 ใน 8 โครงการที่ได้ทุนดำเนินโครงการ โดยได้รับรางวัลโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์ชุมชนในระดับดีเด่น พร้อมประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท  

 คณะผู้ดำเนินโครงการนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ นำโดย น.ส.สุชานันท์ สัมฤทธิตานนท์ นายวิทยา สอนเสนา นายอลงกรณ์ อินต๊ะแสน นายนพคุณ จงรักษ์ นายณัฐกร คนขยัน นายนวมินทร์ สุทัศนาราม นายชัยรัตน์ ระยับศรี น.ส.วชิราภรณ์ ธรรมไชยกูล และน.ส.สุพัตรา วงศ์พรม ภายใต้การดูแลของคณาจารย์สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาพ :   นัฐพล ปันสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นัฐพล ปันสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/9/2562 14:47:50

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน