แชร์ Twitter   
434
  

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย บุคลากรในมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาการประยุกต์ใช้เครื่องมือขั้นสูงที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ธาตุต่าง ๆ

UP-Space
ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย บุคลากรในมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาการประยุกต์ใช้เครื่องมือขั้นสูงที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ธาตุต่าง ๆ
นวัตกรรมใหม่ในการวิเคราะห์ธาตุด้วยเทคนิค HR ICP-OES และ ICP-MS
โดย Ms. Tran Nham , Head of Atomic Spectroscopy

นวัตกรรมใหม่ในการวิเคราะห์ธาตุด้วยเทคนิค HR-CS AAS และ direct solid sampler
โดย Ms. Tran Nham , Head of Atomic Spectroscopy

เทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับ TOC, BOC, TC, S, RC, EC
โดย Mr.Atipong Saiyud, Business Development Manager Asia Pacific
Senior Product Specialist EA/TOC/AOX

การประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านพันธุวิศวกรรม สำหรับยกระดับงานวิจัยและพัฒนาชุมชน
โดย Dr.Shinothai Poen, Product Specialist - Life Science & Liquid Handling

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ UP-Space สำนักงานสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น G อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)

ลงทะเบียนออนไลน์ : http://bit.ly/36zmXli

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โทร : 0-5446-6666 ต่อ 3704ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/11/2562 9:25:33

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน